فرم ثبت واحد صنعتی

واحد صنعتی خود را ثبت کنید

اطلاعات ثبت کننده

اطلاعات اصلی


Upload Files


Upload Files

اطلاعات شعب فروش و نمایندگی ها

افزودن

امکانات واحد صنعتی

سرویس‌های واحد صنعتی

هزینه ثبت واحد صنعتی

{{ services[key].Title }} {{ services[key].Value }} تومان رایگان
{{ selectedService.Description }} {{ selectedService.Price }} تومان رایگان
مجموع {{ _.sumBy(_.filter(services,function(o) { return !o.IsFree; }), function(o) { return o.Value; }) }} تومان
{{ selectedItem.Title }} {{ selectedItem.Value }} تومان
مبلغ قابل پرداخت {{ (_.sumBy(_.filter(services,function(o) { return !o.IsFree; }), function(o) { return o.Value; }) - selectedItem.Value + (selectedService&&!selectedService.IsFree?selectedService.Price:0)) }} تومان