بازدید کادر انجمن صنایع همگن نساجی استان مازندران از شرکت‌ "ریسندگی رضوان" در شهرستان آمل