رویدادها

لیست جدیدترین رویدادها
"عکاسی مقدماتی و شناخت نور، منابع نور و نورپردازی در عکاسی" پنج شنبه ۱۳۹۶/۰۶/16 ( یکروزه)  کد96001

"عکاسی مقدماتی و شناخت نور، منابع نور و نورپردازی در عکاسی" پنج شنبه ۱۳۹۶/۰۶/16 ( یکروزه) کد96001

موضوع کارگاه آموزشی: «عکاسی مقدماتی» و «شناخت نور، منابع نور و نورپردازی در عکاسی» کد96002
تعداد جلسات: یکروزه 8 ساعت در چهارجلسه دوساعته
زمان برگزاری: پنج شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ساعت 08:30 صبح
ظرفیت: 20 تن
مکان تشکیل دوره: مازندران- قائم شهر- میدان علی - سالن آموزش انجمن

مطالعه بیشتر & خرید تیکت
"عکاسی مقدماتی و شناخت نور، منابع نور و نورپردازی در عکاسی" چهار شنبه ۱۳۹۶/۰۶/15 ( یکروزه) کد 96002

"عکاسی مقدماتی و شناخت نور، منابع نور و نورپردازی در عکاسی" چهار شنبه ۱۳۹۶/۰۶/15 ( یکروزه) کد 96002

موضوع کارگاه آموزشی: «عکاسی مقدماتی» و «شناخت نور، منابع نور و نورپردازی در عکاسی» کد 96001
تعداد جلسات: یکروزه 8 ساعت در چهارجلسه دوساعته
زمان برگزاری: چهار شنبه ۱۳۹۶/۰۶/15ساعت 08:30 صبح
ظرفیت: 20 تن
مکان تشکیل دوره: مازندران- قائم شهر- میدان علی(ع) - سالن آموزش انجمن

مطالعه بیشتر & خرید تیکت
" عکاسى تبلیغاتى (عملی) " چهار شنبه 15 شهریور 1396 ( یکروزه) کد 96003

" عکاسى تبلیغاتى (عملی) " چهار شنبه 15 شهریور 1396 ( یکروزه) کد 96003

موضوع کارگاه آموزشی: "کارگاه آموزشی عکاسى تبلیغاتى( عملی )"
تعداد جلسات: یکروزه در چهار جلسه دوساعته
زمان برگزاری: چهار شنبه ۱۳۹۶/06/15
زمان آغاز جلسه: ساعت 08:30 صبح
ظرفیت : 5 تن
مکان تشکیل دوره: مازندران- قائم شهر- میدان علی (ع) - سالن آموزش انجمن

مطالعه بیشتر & خرید تیکت
استایلیست ( ویژه دانشجویان) کد 96004

استایلیست ( ویژه دانشجویان) کد 96004

موضوع کارگاه آموزشی: "کارگاه استایلیست ( ویژه دانشجویان) "
تعداد جلسات: یکروزه در چهار جلسه دوساعته
زمان برگزاری: چهار شنبه ۱۳۹۶/06/15
زمان آغاز جلسه: ساعت 08:30 صبح
ظرفیت : 5 تن
مکان تشکیل دوره: مازندران- قائم شهر- میدان علی (ع) - سالن آموزش انجمن

مطالعه بیشتر & خرید تیکت
 عکاسی مدل و لباس (دو روزه) کد 96005

عکاسی مدل و لباس (دو روزه) کد 96005

موضوع کارگاه آموزشی: "عکاسی مدل و لباس (دو روزه)"
تعداد جلسات: دوروزه در 8 جلسه دوساعته
زمان برگزاری: چهار شنبه و پنجشنبه 15 و 16 شهریور 1396
زمان آغاز جلسه: ساعت 08:30 صبح روز چهارشنبه
ظرفیت : 20 تن
مکان تشکیل دوره: مازندران- قائم شهر- میدان علی (ع) - سالن آموزش انجمن

مطالعه بیشتر & خرید تیکت