کمیته‌های انجمن

سیستم پنبه ای (ریسندگی، بافندگی، رنگرزی، چاپ و تکمیل)

در این کمیته موضوعات تخصصی بخش تولید، تجارت، استاندارد، محیط زیست، آئین نامه های اجرائی دولت و سازمانها مربوط به واحد های تولیدی و خدماتی بخش ریسندگی الیاف کوتاه، بافندگی، رنگرزی نخ و پارچه، چاپ و تکمیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.