کمیته‌های انجمن

بانوان کارآفرین

1
   رعنا 
 بستانی  شرکت دیبا پوش شمال
2
   شیرین   فرزین در  شرکت  ریسندگی رضوان
3
   عادله 
 فرزین در  شرکت  نساجی رضوان تاب
4
   زهرا 
 غلامپور  شرکت تعاونی گستر رافا 88 دریاسر
5
   لاله 
 شکوری  شرکت الیاف نمونه شرق گستر جویبار
6
   لیلا
   موسی بیک  شرکت سپید صنعت سلمانشهر
7
   فهیمه 
 بابایی  شرکت تعاونی تولید پوشاک کوثر