کمیته‌های انجمن

پوشاک، منسوجات خانگی، جوراب، طراحی لباس