کمیته‌های انجمن

برگزاری رویدادها

کمیته خبر و رویداد ها ( نمایشگاه، سمینار ، کنفرانس و بازدید از کارخانجات)