همایش تخصصی و آموزشی

همایش تخصصی و آموزشی

همایش تخصصی و آموزشی با مشارکت نهاد کنترل صادرات آلمان (بافا)

بیشتر بخوانید
نامه هیات مدیره به مدیر مسئول مجله وزین صنعت نساجی و پوشاک -  شماره 013 /95  مورخ  1395/11/19

نامه هیات مدیره به مدیر مسئول مجله وزین صنعت نساجی و پوشاک - شماره 013 /95 مورخ 1395/11/19

نامه هیات مدیره به مدیر مسئول مجله وزین صنعت نساجی و پوشاک جناب آقای مهندس جمشید بصیری تهرانی جهت آگاهی از تاسیس انجمن نساجی پوشاک و چرم استان و درخواست همکاری شماره 013 /95 مورخ 1395/11/19

بیشتر بخوانید
نامه هیات موسس به سازمان صنعت معدن تجارت استان مازندران

نامه هیات موسس به سازمان صنعت معدن تجارت استان مازندران

نامه هیات موسس به سازمان صنعت معدن تجارت جهت تاسیس انجمن همگن نساجی، پوشاک و چرم استان مازندران شماره 23781 تاریخ 1395/05/03

بیشتر بخوانید