بخشنامه‌های مهم و دستورالعملها

بند س ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

بند س ماده 31  قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
به پیوست متن بند س ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1394/02/01 و تایید شورای نگهبان رسیده جهت استحضار و بهره برداری ایفاد می‌گردد.فایل پیوست

اشتراک گذاری :

مطالب مرتبط: